Metody badań geofizycznych

Badania geofizyczne to metody pozwalające na określenie budowy geologicznej podłoża i analizę zasobów naturalnych, takich jak woda, ropa naftowa czy rudy. Ich celem jest również identyfikacja zagrożeń geologicznych, takich jak trzęsienia ziemi, osuwiska czy zanieczyszczenie gleb. Poznaj metody badań geofizycznych stosowane w Polsce.

Metody geoelektryczne ERT, PR, SGE

Metody geoelektryczne pozwalają na badanie oporności oraz własności elektrycznych podłoża. Wyróżniamy trzy główne rodzaje tych badań:

  • Elektrooporometria (ERT),
  • Profilowanie opornościowe (PR),
  • Sondowania geoelektryczne (SGE).

Metoda georadarowa

To kolejna metoda badań geofizycznych, która polega na badaniu podłoża za pomocą fal elektromagnetycznych. Pozwala na uzyskanie obrazu budowy podłoża do głębokości kilkudziesięciu metrów. Metoda ta jest stosowana m.in. do lokalizacji instalacji podziemnych, wykrywania pustek, osuwisk czy układów drenarskich.

Metoda sejsmiczna

Polega na badaniu prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych w podłożu. Stosowana jest głównie do badań struktur geologicznych na dużą głębokość oraz poszukiwania złóż surowców mineralnych, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny.

Metoda mikrograwimetryczna

Polega na pomiarze lokalnych zmian przyspieszenia grawitacyjnego ziemskiego, które są związane z różnicami w gęstości podłoża geologicznego. Na podstawie uzyskanych danych możliwe jest sporządzenie map gęstościowych, które służą do identyfikacji struktur geologicznych oraz oceny zasobów naturalnych.

Metoda elektromagnetyczna VLF

Metoda elektromagnetyczna VLF (Very Low Frequency) polega na badaniu własności elektrycznych podłoża za pomocą fal elektromagnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości (3-30 kHz). Stosuje się ją do badań struktur geologicznych oraz poszukiwania złóż surowców.