Badania geofizyczne — Śląsk

Wykonujemy badania geofizyczne na terenie Śląska i całej Polski. Do każdego powierzonego nam zadania podchodzimy w kompleksowy sposób. Doradzamy, jakie badania i na jakim obszarze przeprowadzić. Przygotowujemy plan działania, a następnie przechodzimy do analiz geofizycznych. Z całej procedury sporządzamy stosowną dokumentację. Zawiera ona informacje na temat przebiegu analiz, ich wyniku, a także wniosków w całej procedury.

Aby wyniki badań miały obiektywny charakter, zatrudniamy jedynie pracowników z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami. Wykorzystujemy również nowoczesny sprzęt do pracy, który zwiększa precyzję naszych działań. Wdrażamy nowoczesne oprogramowania, a także stosujemy się do wymogów techniczno-prawnych podczas badań. Efekt? W każde zlecenie maksymalnie się angażujemy.

Działamy skutecznie i terminowo. Państwo zyskują dzięki nam obiektywne wyniki badań, które umożliwiają rozpoczęcie lub kontynuację inwestycji, a także zgromadzenie najważniejszych informacji na temat wskazanego ośrodka.

Badania geofizyczne — w jakim celu się je przeprowadza?

Badania geofizyczne wykonujemy na zlecenie klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw z różnych branż. Podejmujemy się analiz na niewielkich obszarach, ale i tych rozbudowanych. Mamy zaplecze, dzięki któremu doskonale radzimy sobie w każdy warunkach, a nasi pracownicy to doświadczeni specjaliści, którzy nie tylko przeprowadzą badania, ale także podpowiedzą Państwo, jakie kroki można wykonać w związku z otrzymanymi wynikami.

Badania geofizyczne wykonuje się w celu:

  • poznania i wykrycia ewentualnych nieprawidłowości w strukturze/konstrukcji obszaru;
  • wskazania zagrożeń generowanych przez ośrodek skalny;
  • analizy zagrożeń naturalnych;
  • poszukiwania surowców naturalnych — przeprowadzamy również m.in. badania elektrooporowe, które także okazują się przydatne w celu lokalizacji i oceny złóż na danym obszarze.

Przeprowadzane kontrole znajdują zastosowanie m.in. w takich obszarach jak budownictwo, geologia, geotechnika i monitorowanie środowiska.

Zapraszamy do skorzystania ze świadczonych przez nas usług.

Dokumentacja geofizyczna z zastosowanej metody:

 

Metoda elektrooporowa ERT, PE, SGE

Opis metody: 

Metody geoelektryczne ERT, PR, SGE są grupą metod geofizycznych, które stosuje się do rozpoznania wgłębnej budowy zewnętrznej części skorupy ziemskiej wykorzystując przy tym zróżnicowane właściwości elektryczne skał (np. zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego, zdolność do polaryzacji środowiska skalnego). Rezultaty obserwacji zjawisk elektrycznych na powierzchni ziemi pomagają w odtworzeniu przestrzennej fizycznej budowy środowiska geologicznego dla potrzeb gospodarczych człowieka. Metody geoelektryczne znajdują zastosowanie w rozpoznaniu budowy geologicznej ośrodka, na terenach pogórniczych w celach inżynierskich, hydrogeologicznych, górnictwie oraz ochronie środowiska.

Obiektem zainteresowania metody elektrooporowej jest obserwowanie cech pola elektrycznego wywołanego sztucznie w gruncie poprzez zastosowanie systemu elektrod, na których utrzymywana jest stała różnica potencjałów. Mierzy się wartości oporu pozornego skał będących w zasięgu wytworzonego pola.

Wykonane badania elektrooporowe należą do metod elektrycznych cechujących się skuteczną rejestracją zaburzeń górotworu na obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie napotykany znaczny poziom zakłóceń pochodzenia przemysłowego wyklucza w wielu przypadkach zastosowanie innych metod geofizycznych.

Przykład ERT   

Przykład ERT

Przykład PE  

Przykład PE

Przykład SGE
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład SGE

Przykład
3D metody elektrooporowej
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład 3D metody elektrooporowej

Metoda georadarowa GPR- PR- WARR

Opis metody
Metoda georadarowa należy do grupy geofizycznych metod radiofalowych. Aparatura pomiarowa składająca się z jednostki centralnej oraz anteny ekranowanej (nadawczo – odbiorcza), pozwala na wykożystanie tej metody w obszarze silnie zurbanizowanym, poprzez zastosowanie ekranu ograniczającego propagację fali EM dookólnie.

Podstawową zasadą działania metody georadarowej jest emisja przez antenę nadawczą impulsu elektromagnetycznego w głąb ośrodka geologicznego bądź antropogenicznego. Impuls ten ulega załamaniu, odbiciu i tłumieniu. Tak przekształcona fala po odbiciu rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. Uzyskane wyniki przedstawione są w postaci odzwierciedlających budowę geologiczną badanego obszaru.

Niezbędnym warunkiem zarejestrowania użytecznego sygnału (informacji) jest kontrast względnej stałej dielektrycznej (stała dielektryczna є- bezwymiarowa wartość oznaczająca pojemność materiału do przechowywania ładunku) pomiędzy ośrodkiem, a poszukiwanym obiektem. Metoda ta skutecznie jest stosowana na terenie szkód górniczych gdzie brak jest możliwości wykonania innych metod geofizycznych np.: budynki, piwnice, hale. Służy również do rozpoznania budowy geologicznej, lokalizacji form krasowych oraz podziemnych obiektów

Przykład
Profilowanie refleksyjne - PR
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład Profilowanie refleksyjne - PR

Przykład
Profilowanie prędkościowe WARR
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład profilowanie prędkościowe WARR

Przykład depth cutting metody PR

Przykład
Mapa sytuacyjna  
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład Mapa sytuacyjna

Przykład  
Depth cutting  1 m  
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład Depth cutting 1m
 

Metoda sejsmiczna SRT MASW  

Opis metody   

Metoda sejsmiczna należy do grupy geofizycznych metod falowych, zrealizowana z wykorzystaniem technik wielokanałowej analizy fal powierzchniowych (ang. MASW – Multichannel Analysis of Surface Waves) oraz techniką sejsmiki refrakcyjnej SRT. Metody te są bezinwazyjnymi metodami badania ośrodka geologicznego, dostarczającą informacji na temat jego budowy oraz stanu geomechanicznego.

Do badań techniką MASW wykorzystuje się rejestracje wygenerowanych fal poprzecznych typu S, które są składową fal powierzchniowych Rayleigha rozchodzących się w badanym ośrodku i rejestrowanych podczas pomiarów. Technika ta bardzo dobrze się sprawdza przy lokalizacji miejsc zagrożonych deformacją nieciągłą terenu, lokalizacji pustek, szczelin, miejscc o obniżonych parametrach gruntu.

Refrakcja sejsmiczna wymaga wytworzenia sztucznej fali sprężystej w podłożu za pomocą źródła (np. młot uderzający o płytę stalową). Stosowana aparatura obejmuje sejsmograf wraz z szeregiem geofonów (odbiorniki – czujniki) i kabli. Sejsmograf mierzy czas, gdy odbiornik np. geofon zaczyna się poruszać w momencie przyjścia fal sztucznie wygenerowanych w źródle sejsmicznym. Geofony wyczuwają drgania sejsmiczne, przekształcając je w impulsy elektryczne, wysyłając je do sejsmografu, w celu zapisania wyników.

Przykład SRT  
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład SRT

Przykład MASW  
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład MASW

Metoda grawimetryczna GRAV

Opis metody   

Metoda mikrograwimetryczna jest jedną z metod geofizycznych służących poznaniu przebiegu procesów fizycznych związanych z działalnością górniczą w złożu głębinowym w szczególności jej wpływem i skutkami na stan powierzchni i podziemnych wyrobisk. Na podstawie tych badań można wskazać na możliwości zagrożeń jak również zabezpieczeń przed niekorzystnymi zjawiskami pochodzącymi ze strony ośrodka skalnego podlegającego udostępnieniu i eksploatacji. Metoda mikrograwimetryczna daje pozytywne rezultaty w badaniu form tektonicznych górotworu, poszukiwaniu stref wzmożonych naprężeń, wykrywaniu rozgęszczeń i pustek skalnych oraz ich rozwoju ku powierzchni terenu górniczego. Korzystając z wyników badań metodą grawimetryczną wykrywa się rejony zagrożone powstaniem deformacji nieciągłych powierzchni terenu.

Przykład
Rozkład anomalii Bouguera
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład Rozkład anomalii Bouguera

Metoda elektomagnetyczna VLF ( Very Low Frequency)

Przykład
Profilowanie radiofalowe VLF
Met-Geo Tomasz Skupień Przykład profilowanie radiofalowe VLF