Ruchy masowe, osuwiska — Śląskie

Jednymi z zagrożeń geologicznych, którymi się zajmujemy, są ruchy masoweosuwiska. Przeprowadzamy badania, które umożliwiają wykrycie i sklasyfikowanie zagrożeń. Działamy w kompleksowy sposób. Pomagamy klientom dobrać konkretne procedury badawcze do ich potrzeb oraz specyfiki obszaru, na którym działamy. Sporządzamy projekty prac badawczych, a następnie przechodzimy do analizy w terenie.

Z całej procedury opracowujemy dokumentację. Przygotowujemy również opinie, ekspertyzy. W naszej działalności współpracujemy z prywatnymi inwestorami, a także przedsiębiorcami. Rozbudowane zaplecze technologiczne oraz dostęp do nowoczesnych programów umożliwiają precyzyjną i terminową pracę.

Ruchy masowe — czym są, jakie zagrożenia generują?

Ruchy masowe to jeden z przykładów zachodzących procesów grawitacyjnych. To nic innego jak powstające naturalnie lub będące efektem działalności człowieka, przemieszczania się mas skalnych. Zaliczamy do nich między innymi osuwiska, spełzywanie, osiadanie czy staczanie. Skutkami opisywanych zjawisk są niszczenie i równanie się terenu.

Ruchy masowe mogą prowadzić m.in. do takich zjawisk jak:

  • niszczenie infrastruktury — pękanie dróg, destrukcja mostów i tuneli;
  • zaburzenie funkcjonowania środowiska naturalnego — likwidacja siedlisk roślin i zwierząt, degradacja gleb;
  • zmiany w stosunkach wodnych — m.in. wzrost zagrożenie powodziowego;
  • zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi — np. wzrost zagrożenia katastrofą budowlaną na terenach występowania ruchów masowych.

Aby zminimalizować ryzyko zagrożenia geologicznego, należy regularnie przeprowadzać badania geologiczne i geofizyczne. Specjalizujemy się w tego rodzaju procedurach. Przeprowadzimy dla Państwa analizy, umożliwiające wykrycie i zlokalizowanie również szkód górniczych i innych anomalii, mogących stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Osuwiska — charakterystyka zagrożenia i jego skutków

Osuwiska są rodzajem ruchów masowych, jednak klasyfikuje się je, jako wyjątkowo niebezpieczne zagrożenie. Są one gwałtownym przemieszczaniem się mas ziemi, które może doprowadzić do poważnych zniszczeń. Osuwiska występują głównie na sprzyjających takiemu procesowi terenach. Zalicza się do nich m.in. stoki i zbocza górskie czy obszary w pobliżu jezior oraz źródeł rzek. Wpływ na występowanie osuwisk ma również działalność człowieka. Zjawiska te mają również miejsce np. na terenach, na których prowadzone są wykopaliska, a więc w zakładach górniczych czy miejscach poddanych pracom archeologicznym.

Osuwiska mogą prowadzić m.in. do niszczenia budynków i otaczającej je infrastruktury. Jednak ze względu na swoją dynamikę stanowią przede wszystkim poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.