W jakich sytuacjach sporządza się opinie geotechniczne?

Każdorazowe podjęcie się inwestycji budowlanej wymaga wcześniejszego skompletowania odpowiedniej dokumentacji. By możliwe było dopasowanie elementów wznoszonego obiektu do nośności gruntu i jego charakterystyki, niezbędne jest przygotowanie opinii geotechnicznej. Podstawą prawną do jej przygotowania jest Rozporządzenie Ministra w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 

Celem sporządzenia takiego dokumentu jest określenie kategorii geotechnicznej danego obiektu (wskazanie, czy jest to pierwsza, druga, czy trzecia kategoria geotechniczna), z uwzględnieniem spodziewanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz sprecyzowanie zakresu wymaganych badań geotechnicznych na terenie planowanej inwestycji budowlanej. Wspomniana kategoria określana jest na podstawie stopnia skomplikowania konstrukcji obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania warunków gruntowych.

 

Jakie informacje powinny zostać zawarte w opinii geotechnicznej?

Każda opinia geotechniczna powinna składać się z części opisowej oraz z części graficznej. W pierwszej z wymienionych uwzględniane są informacje na temat poziomu wód gruntowych. W części opisowej prezentowane są również opisy poszczególnych warstw gruntów wraz z podaniem ich specyfiki, a w tym głębokości ich zalegania i miąższości. Wspomniane warstwy gruntów opisywane są także poprzez sprecyzowanie ich zagęszczenia, wilgotności, gęstości, spójności i plastyczności.

W części graficznej natomiast przedstawiana jest mapa dokumentacyjna i mapa lokalizacji terenu. Zawiera również przekroje i profile geotechniczne. Autorzy opinii geotechnicznych dbają też o to, by w przygotowywanych przez nich dokumentach znalazły się objaśnienia symboli i znaków, które zostały użyte w przekrojach.

 

CO NALEŻY ROZUMIEĆ POD POJĘCIEM NAPRĘŻENIA GRUNTU?