Jak działalność górnicza wpływa na stan wyrobisk?

Wykonywane prace o charakterze górniczym mają bardzo silny i negatywny wpływ na stan wyrobisk. Wynika to z tego, że jest naruszana struktura ziemi. To z kolei prowadzić może do kolejnych konsekwencji. Aby ich uniknąć, należy stosować się do ogólnych zasad stanowionych odpowiednimi przepisami, ujętymi w rozdziale na temat zagrożeń występujących w ruchu zakładu górniczego, kierownik zakładu górniczego powoduje odpowiedni zespół, którego rolą jest rozpoznawanie i zwalczanie wykrytych niebezpieczeństw. 

Wskazane dalej niebezpieczeństwa swoją podstawę mają nie tylko w płytko prowadzonych działaniach górniczych, ale również są skutkiem obciążenia terenu ponad pustką będącą efektem odwiertów, a także kolejnych odwiertów prowadzonych pod już występującymi pustkami, upływu czasu, a także wpływu stosunków wodnych na danym obszarze. Wiele zagrożeń wynika także z ruchów podłoża, będących efektem wstrząsów na danym terenie. Wszystko to jest ze sobą połączone, dlatego prowadzenie kolejnych działań górniczych, jak również nie górniczych, możliwe jest dopiero po analizie obecnie występujących pustek i stanu terenu. Zgodnie z przepisami prawa dalsza działalność, aby nie skutkowała szkodami, musi być wykonywana po uprzednim dokonaniu stosownych analiz obszarów, by kolejne prace nie doprowadziły do negatywnych, o wiele poważniejszych, skutków. Tego typu prace badawcze warto powierzyć niezależnej firmie Met-Geo, która specjalizuje się w lokalizacji Deformacji Nieciągłych Terenu.

 

Niwelowanie zagrożeń dla wyrobisk

Działalność górnicza ma olbrzymi wpływ na stan wyrobisk. Skutkuje ostatecznie ich obsunięciami, a nawet zapadnięciami. Dlatego każda inwestycja, która ma być przeprowadzana na terenie po działalności górniczej, musi być prowadzona zgodnie z ustanowionymi normami i przepisami prawa. Przepisy jasno stanowią o tym, że zespół ma obowiązek ocenić, czy w obiektach ulokowanych w pobliżu terenów objętych działalnością górniczą, i magazynujących rozmaite materiały mogę wchodzić ze sobą w reakcję, istnieje ryzyko wybuchu i tego jak duże szkody on wytworzy. Zakłady prowadzące roboty górnicze są również zobligowane do powołania służby do spraw tąpań, na terenach zagrożonych nimi, oraz przeprowadzania badań geofizycznych. Zespół dokonuje nie tylko analizy wstępnej, ale zobowiązany jest także do monitorowania danego obszaru w trakcie prowadzonych prac. Ważne są również pomiary uwzględniające właściwości geomechaniczne skał otaczających, a także stan naprężeń w nich występujących. Dokonuje się także analizy porowatości skał oraz stanu ich spękania. Czynności te są wykonywane, aby wykluczyć ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw, dla planowanych na danym obszarze inwestycji. Po dokonaniu analizy i ocenie ryzyka podejmuje się prace mające je zniwelować, i zabezpieczyć przyszłe obiekty na terenie po górniczym lub wciąż będącym obszarem działalności górniczej.

 

JAK REJESTROWAĆ ZABURZENIA GÓROTWORÓW NA OBSZARACH SILNIE ZURBANIZOWANYCH? - przeczytaj na naszym blogu